·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Criteris d'avaluació del Treball de Recerca

Ítems avaluatius dels diferents apartats:

AVALUACIÓ DEL SEGUIMENT (20%)

 • Compliment dels acords i assoliments de les tasques
 • Responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball
 • Planificació i temporització de la feina d'acord amb els objectius plantejats
 • Capacitat de selecció de les fonts d'informació i d'accés a fonts diversificades i contrastades
 • Autonomia i habilitat per superar els problemes o dificultats que puguin presentar-se durant la recerca

AVALUACIÓ DEL DOSSIER (50%)

 • Presentació del dossier (5%)
  • Claredat i representativitat del títol
  • Presentació de l'índex numerat:
   • Els apartats i subapartats del treball han de quedar clarament diferenciats i s’ha de mantenir  una jerarquització coherent en tot el treball.
  • Presentació dels marges de les pàgines i text justificat per tots dos marges:
   • Marges de pàgina: esquerre 3 cm, dret 3 cm, superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm
   • Fulls format A4
  • Homogeneïtat del tipus de lletra i la mida a tota la redacció:
   • Ús d'una sola família de lletres: Cambria, Calibri, Arial o Verdana
 • El text s'escriu a 12 punts, els títols amb 14 o 16, i les notes a peu de pàgina a 10 punts, els comentaris de les il·lustracions i figures s'escriuen amb 9 o 10 punts.
  • Homogeneïtat dels paràgrafs a tota la redacció:
   • L'espai entre línies (interlineat) del text ha de ser d’1,5.
   • S’ha de marcar la separació de paràgrafs.
   • Un full no pot començar ni finalitzar amb una línia vídua o orfe (un títol o una sola línia).
  • Presentació de la numeració de les pàgines i el nombre de pàgines:
   • Les pàgines s'han de numerar correlativament, a la part inferior de la pàgina i amb números àrabs (1,2,3...).
   • La numeració s'imprimeix a partir de la introducció (la portada i l’índex compten però no han d'estar numerades).
   • El nombre de pàgines ha de ser entre 30 i 50 (sense incloure els annexos).
 • Estructura del dossier (5%)
  • Portada
  • Índex de figures i taules (si cal)
  • Agraïments (si calen)
  • Introducció
  • Cos del treball:
   • Indicacions de les fonts d’informació: cites textuals, notes a peu de pàgina: 
 • En una cita llarga cal reduir els marges i l’interlineat.
 • Equilibri entre la part teòrica i la pràctica del treball
  • Conclusions
  • Bibliografia
  • Annexos (si calen)
 • Redacció i ortografia del dossier (20%)
  • Redacció adequada en tot el treball
  • Correcció formal ortogràfica
  • Domini del vocabulari específic del tema tractat  i la precisió en l'ús del lèxic general
 • Continguts del dossier (60%)
  • Originalitat, dificultat i/o actualitat del tema investigat
  • Capacitat d'explicació de la motivació en la tria del tema del treball, els objectius i la coherència en la metodologia emprada per assolir-los:
   • Formulació d'hipòtesi o qüestió a investigar, objectius i metodologia
  • Domini del contingut i absència de còpia literal i sistemàtica.
  • Capacitat de selecció, síntesi i anàlisi de la informació consultada
  • Ús d'il·lustracions, taules, mapes conceptuals i línies temporals si calen.
  • Presentació de forma ordenada, cohesionada i coherent del fil conductor de la recerca
  • Ús d’eines d'investigació o creació com:
   • Entrevistes (presentació, preguntes i respostes i conclusions)
   • Enquestes (preguntes, gràfics i conclusions)
   • Gràfics i taules (anàlisi de dades)
   • Experimentació
   • Elaboració de models i maquetes
   • Etc.
 • Conclusions del dossier (5%)
  • Presentació dels resultats com a resposta a la hipòtesi o qüestió plantejada en la recerca
  • Capacitat d'analitzar, sintetitzar, comparar i valorar críticament la informació recollida:
   • L'extensió adient de les conclusions (mínim 1 full) amb el resum de les deduccions fetes en el transcurs del treball i les dificultats en la recerca de la informació i la metodologia emprada
  • Capacitat d'aportar conclusions personals:
 • La capacitat d'aportar possibles millores en la metodologia, errors comesos en la recollida de dades o d'un mal enfocament del treball i suggeriments de noves vies de recerca sobre allò estudiat
 • Bibliografia del dossier (5%)
  • Presentació de referències bibliogràfiques:
   • Les referències bibliogràfiques ordenades alfabèticament segons les normes APA

AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ORAL (30%)

 • Capacitat d'expressió oral amb correcció gramatical i estilística, amb domini del vocabulari específic
 • Exposició ordenada, clara i concisa dels objectius i resultats de la recerca:
  • El temps de la defensa oral ha de ser de 20 minuts.
 • Capacitat de combinació i sincronització dels codis del llenguatge verbal i no verbal:
  • Capacitat per modular la veu, dominar el moviment de les mans i el cos i mostrar seguretat i naturalitat.
 • Utilització de les TIC durant el procés presentació dels resultats
 • Seguretat i destresa en les respostes a les preguntes del tribunal